Malmviksängen

I Eklandskapet intill vägen mellan Åtvidaberg och Mormorsgruvan finns en trädbevuxen slåtteräng som sedan 1965 sköts av Naturskyddsföreningen i Åtvidaberg. Malmviksängen är kommunens enda slåtteräng i hävd. Ängen har ett långt förflutet som slåttermark. Ängsmarken och mellanliggande dungar har en artrik flora med mer än 220 kärlväxtarter av vilka flera är krävande, hävdberoende arter. Ängen har sammantaget ett mycket högt bevarandevärde. Malmviksängen är en del av riksintresset Eklandskapet och ingår i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000. 

Fagning av  Malmviksängen.

Fagning av Malmviksängen. Foto: Lars Björk